Regulamin świadczenia usług i Polityka Prywatności

 

ZAKRES USŁUG 

 1. Active Planet  z siedzibą w Solcu Kujawski przy ul Kujawskiej 1 , zwany dalej Klubem świadczy usługi związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej na rzecz Klientów oraz Członków Klubu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługodawca świadczy  drogą elektroniczną usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Portalu dla Klientów
 3. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem.
 4. Portal dla Klientów ma na celu umożliwienia rejestracji Nowych Klientów zarządzania Kontem Klienta, zarządzania umowami Klienta, dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez Kluby usługami, zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane, przeglądania historii umów i płatności.
 5.  Świadczenie przez Usługobiorcę usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Strony internetowej, Portalu dla Klienta, umożliwieniu dokonania zakupu Karnetu, uiszczenia innych opłat z wyłączeniem przewidzianej Umową kary umownej, zarządzania Kontem Klienta jest bezpłatne
 6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej  nieopłacona umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
 7. Opłacony karnet zajęć online nie podlega zwrotom.
 8. W przypadku trwałego zamknięcia Konta Klienta (usunięcie) rozwiązuje się umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Klientem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia – zdrowa, bez przeciwwskazań lekarskich, jak również osoba, która ukończyła 16 rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, po wykupieniu karnetu lub opłaceniu jednorazowego wejś
 2. Młodzież poniżej 16 roku życia w ćwiczeniach na terenie klubu może uczestniczyć tylko i wyłącznie za pisemną zgodą i pod opieką rodzica lub opiekuna, który bierze pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka podczas treningu, po wykupieniu karnetu lub opłaceniu jednorazowego wejś
 3. Osoba kupująca karnet lub jednorazowe wejście oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na korzystanie z usług klubu.
 4. Pracownicy klubu nie ponoszą odpowiedzialności za utajenie przez Klienta choroby, ciąży lub złego samopoczucia.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klienci zobowiązani są do stosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej sprawności fizycznej.
 6. Każda kobieta w ciąży jest zobowiązana:
 • poinformować o tym fakcie obsługę recepcji i trenera dyżurującego,
 • przed wykupieniem karnetu należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych,
 • dobrać ćwiczenia odpowiednie dla kobiet w ciąży, według zaleceń instruktora lub obsługi recepcji.
 1. Klient korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia.
 2. Klient jest świadomy ryzyka zrażenia Covid-19, jednocześnie klub jest zoobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dokonania wszelkiej staranności, aby zachować  wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie.  
 3. Wykupiony karnet może być wykorzystywany wyłącznie w klubie Active Planet.
 4. Karnet wystawiany jest imiennie i tylko na jedną osobę. Nie wolno odstępować go innym osobom. Na życzenie pracownika klubu wraz z karnetem musi być okazany przez jego posiadacza dowód tożsamości.
 5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karnetu, Active Planet wydaje duplikat w cenie 20 zł.
 6. Klub nie zwraca kosztów za nieobecność klienta w klubie. Karnet wykupiony na dany miesiąc musi być wykorzystany w danym miesiącu i nie ma możliwości przedłużenia go na miesiąc następny.
 7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych w klubie, pierwszeństwo przysługuje osobom, posiadającym rezerwację na dane zajęcia, w dalszej kolejności osobom posiadającym „karnet miesięczny” i kończąc na osobach przybyłych na jednorazowe wejście. Rezerwacji można dokonać za pomocą strefy klienta na stronie www.activeplanet.com.pl lub osobiście w Active Planet. Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa do 3 godzin przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć. Po tym czasie nieobecność na rezerwowanych zajęciach skutkuje skróceniem ważności karnetu o 1 dzień (dotyczy karnetów miesięcznych open oraz karnetów rocznych). W ramach limitu miejsc spowodowanych ograniczeniami związanymi z Covid-19 osoby, które nie mają możliwosci udziału w zajęciach w klubie mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach online.
 8. Active Planet zastrzega sobie prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia danych zajęć po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów klubu przez ogłoszenie w klubowych szatniach, recepcji lub informację telefoniczną, mailową i na stronie internetowej klubu www.activeplanet.com.pl.
 9. Klienci klubu są zobowiązani do czytania bieżących informacji i ogłoszeń umieszczanych w klubie Active Planet i dostosowanie się do nich.
 10. W klubie Active Planet podczas ćwiczeń wykonywane są okazjonalnie zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby klubu tj. galeria strony internetowej, materiałach informacyjno-handlowych, kampaniach reklamowych i promocyjnych oraz jako wystawa w klubie. Jeżeli klient klubu nie wyraża zgody na umieszczanie jego wizerunku w w/w celach jest zobowiązany do poinformowania o tym klub Active Planet w formie pisemnej.
 11. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba uczestników będzie niższa niż 5 osó
 12. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć w okresie letnim.
 13. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 min, ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
 14. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia klubu

KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

 1. Osoby korzystające z pomieszczeń klubu muszą zostawić swój karnet imienny bądź wykupić jednorazowe wejście. W zamian otrzymują kluczyk do szafki, który po skończonych ćwiczeniach wymieniamy na karnet. W przypadku zgubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu z klubu zostanie pobrana opłata w wysokości 20 zł.
 2. Za rzeczy pozostawione w szatni bez opieki nie odpowiadamy.
 3. Dbając o komfort i bezpieczeństwo naszego Klienta wymagamy:
 • posiadanie ze sobą ręcznika i odpowiedniego stroju sportowego,
 • czystego, zmiennego obuwia sportowego (osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w treningu),
 • punktualnego przyjścia na zajęcia grupowe,
 • rezygnacji z żucia gumy podczas ćwiczeń,
 • powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu innym Klientom, powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia i pomieszczeń klubu,
 • poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
 1. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych tj.: wentylatory, sprzęt radiowo-telewizyjny (audio) itp.
 2. Po każdym zakończonym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 3. Na terenie klubu zabrania się spożywanie alkoholu, palenia tytoniu, stosowania środków odurzających.
 4. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren klubu.
 5. Osobom, które swoim zachowaniem będą naruszały postanowienia niniejszego Regulaminu będą zakłócały lub uniemożliwiały innym korzystanie z usług świadczonych przez Klub lub będą celowo
  zakłócały funkcjonowanie klubu lub będą działały na jego niekorzyść Klub może odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1.  Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu  bądź poprzez przesłanie listem na adres: Active Planet ul Kujawska 1,  86-050 Solec Kujawski z dopiskiem “Reklamacja” albo drogą elektroniczną na adres kontakt@activeplanet.com.pl
 2. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.  
 3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń. Klub bierze pełną odpowiedzialność za zwroty i reklamacje.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakup karnetu lub jednorazowego wejścia jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
 2. W stosunku do osób nie stosujących się do w/w punktów regulaminu istnieje możliwość anulowania karnetu bez możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy.
 3. Zmiany regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich treści na specjalnie do tego przeznaczonej tablicy ogłoszeń.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane Administratora Danych Osobowych 
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Active Planet ul. Wiosenna 5b, 86-050 Solec Kujawski; NIP: 5542253467, REGON: 381711361.


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Active Planet przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę.

Nasz serwis internetowy może przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez nas dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu identyfikacji użytkownika. W taki sposób możemy pozyskiwać np.: dane demograficzne, adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystujemy w celu umożliwienia identyfikacji sesji użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych.

Ponadto, możemy gromadzić różne kategorie danych osobowych podawanych bezpośrednio przez użytkowników. Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji i może obejmować takie dane jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące płatności, informacje, dotyczące korzystania z usług. Możemy przetwarzać dane osobowych użytkowników w następujących celach:

 • Autoryzacja oraz przyznania dostępu do naszych serwisów (w tym Strefy Klienta),
 • Umożliwienie rejestracji na organizowane przez nas wydarzenia,
 • Zamawianie usług (np. newsletter),
 • Zakup karnetów,
 • Administrowanie naszymi serwisami,
 • Zapewnienia zgodności z prawem oraz bezpieczeństwa funkcjonowania naszych serwisów,
 • Prowadzenie analiz statystycznych.

W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na żądanie użytkownika (np. rejestracja do usług lub wydarzeń, zakup karnetów).

Podstawa przetwarzania danych osobowych
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest, w zależności od rodzaju funkcjonalności i świadczonych usług, odpowiednio:
1) zgoda osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
2) konieczność przetwarzania danych osobowych dla realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych, gdy osoba, której dane dotyczą jest ich stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem tych umów na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
3) niezbędność przetwarzania w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
4) niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych w tym w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawa osób, których dane dotyczą / dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator informuje, że w celu zapewnienia przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować przy użyciu następującego adresu: kontakt@activeplanet.com.pl
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Cookies
Active Planet na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw.: cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie czy też innym urządzeniu Użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np.: Facebook, Google).